ĐỘI NGŨ CBGV,NV VÀ HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018.

1. Số lượng CBGV, NV: 31 người trong đó nữ: 31  

- Ban giám hiệu có: 03 đ/c

- Kế toán: 01 đ/c.

- Giáo viên: 27 đ/c( trong đó có 06 giáo viên hợp đồng chưa được đóng bảo hiểm xã hội).

- Trình độ đại học là:21/31 đ/c = 67.7%.

- Trình độ cao đẳng là: 06/31 đ/c = 19.3%.

- Trình độ trung cấp là: 04/31 đ/c = 12.9%.

2. Học sinh:

- Mẫu giáo có 445 học sinh. chia làm 12 lớp. 

* Khối 5 tuổi có  5 lớp  gồm: 153 cháu.

* Khối 4 tuổi có 4 lớp gồm 138 cháu.

* Khối 3 tuổi có 3 lớp gồm 154cháu

- Nhà trẻ có 7 nhóm ở 2 độ tuổi gồm: 128 cháu.

100% các cháu đều được nuôi ăn bán trú tại trường.